Kufa Raamsystemen - Kozijnbok/Glasbok reglement

 1.        Gebruiksbeperking

Bokken mogen uitsluitend gebruikt worden voor het transport van het kozijnen/glas van de productieplaats naar het door de partner opgegeven afleveringsadres. Ieder gebruik van de bokken voor de opslag of het transport van andere producten dan door KUFA RAAMSYSTEMEN geleverde producten is onder geen enkele voorwaarde toegestaan en gebeurt bijgevolg volledig op risico van de partner.

 

2.        Verantwoordelijkheid voor de bokken

Vanaf het moment van levering, in opdracht van de partner, is deze laatste verantwoordelijk voor de bokken waarop bedoelde levering heeft plaatsgevonden. Deze verantwoordelijkheid loopt, ongeacht een leegmelding, door tot het moment dat de bokken door KUFA RAAMSYSTEMEN zijn opgehaald.

 

3.        Ingang van de vergoedingstermijn

De partner kan gedurende maximaal 28 kalenderdagen met inbegrip van de werkelijke afleverdatum, gratis beschikken over de bok(ken) voor het door dit reglement toegestane gebruik.

De vergoeding zal wel verschuldigd zijn voor de eerste periode van 28 kalenderdagen indien door KUFA RAAMSYSTEMEN misbruik van de gebruiksbeperking wordt vastgesteld. Na deze periode (vanaf dag 29) is een vergoeding verschuldigd. Het feit dat een vergoeding wordt berekend, zal expliciet op de een aparte bok factuur worden vermeld.

 

4.        Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 20,00 per kalenderdag en per bok totdat de bok alsnog ter beschikking van KUFA RAAMSYSTEMEN is gesteld of de prijs van een nieuwe bok is vergoed. De maximale periode waarvoor de vergoeding wordt berekend bedraagt 365 kalenderdagen. Na deze periode wordt de bok als verloren beschouwd. Indien een bok vermist, gestolen, onherstelbaar beschadigd of anderszins verloren is geraakt, is de opdrachtgever naast de voornoemde vergoeding de prijs van een nieuwe bok verschuldigd.

 

5.        Leegmelding

Bokken kunnen uitsluitend, via de website www.kufa.nl/bokken worden leeg gemeld. De datum van ontvangst van deze melding is de laatste dag van de periode waarvoor de vergoeding wordt berekend. Aan een leegmelding met onvoldoende gegevens, kan de partner geen enkel recht ontlenen.

 

6.       Ophaalverplichtingen

KUFA RAAMSYSTEMEN zal binnen  21 kalenderdagen na melding de betreffende bok(ken) op het opgegeven adres ophalen, met uitzondering van de algemeen geldende vakantie periodes.

 

7.        Vergeefse ophaalpoging

Leeg gemelde bokken dienen zich op de opgegeven plaats te bevinden voor afhaling en moeten goed bereikbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen zij volkomen leeg te zijn. Indien op de opgegeven plaats geen bokken worden aangetroffen, dan wel deze niet bereikbaar of niet volledig geleegd zijn, wordt de ophaalrit als vergeefs beschouwd en worden extra kosten zijnde € 85,00 (excl. BTW) berekend aan de partner.

 

8.       Informatie bokkenbestand

Op verzoek van de partner geeft KUFA RAAMSYSTEMEN een overzicht van het bokkenbestand dat onder de verantwoordelijkheid van de partner geboekt staat.

 

9.        Technische staat

KUFA RAAMSYSTEMEN maakt bij de levering gebruik van de bokken welke in goede staat verkeren. Wanneer dat onverhoopt niet het geval is dient de partner dat binnen 2 dagen na levering per mail te melden. De partner wordt geacht de bokken zorgvuldig te behandelen. Bij  schade  zullen de  herstelkosten aan de partner in rekening worden gebracht. Indien een bok onherstelbaar beschadigd is, zal de prijs van een nieuwe bok in rekening worden gebracht.

 

10.    Uitstel van levering

Indien de partner, na de productiestart en vóór de afleveringsdatum, vraagt om de levering van de betreffende order uit te stellen, start de vergoedingsperiode voor de bokken ten laatste op de 29ste kalenderdag na de oorspronkelijk bevestigde leveringsdatum.

 

V21-2

 

zie ook onze algemene voorwaarden