Algemene voorwaarden Kufa Raamsystemen B.V.

 Artikel 1 Definities en Toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Kufa Raamsystemen B.V. een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan.

Leverancier: Kufa Raamsystemen B.V. geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder Kvk nummer 34204436.

Partijen: Opdrachtgever en Leverancier.

Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of rechtsverhouding, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, tussen Partijen.

KOC: de applicatie (Kufa Online Calculeren) die, via het internet, door Leverancier beschikbaar wordt gesteld voor het sluiten van overeenkomsten via elektronische weg.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met Leverancier.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 De algemene voorwaarden kunnen door Leverancier te allen tijde worden gewijzigd.

 

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en kunnen te allen tijde door Leverancier worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Leverancier enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

2.2 Een door Leverancier mondeling, handgeschreven of per fax gedane aanbieding vervalt, wanneer het niet onmiddellijk wordt aanvaard, tenzij dit in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3 Aan informatie in offertes, prospecti, folders en informatiemateriaal van Leverancier kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4 Kennelijke vergissingen of fouten in de offerte of aanbieding van Leverancier binden Leverancier niet.

2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod of aanbieding zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod/de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien Opdrachtgever het aanbod/de offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod/de offerte. In alle andere gevallen komt de Overeenkomst eerst tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van een order door Leverancier.

3.3 Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van Leverancier of andere voor Leverancier optredende tussenpersonen zijn voor Leverancier niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Leverancier aan Opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze schriftelijke bevestiging niet binnen twee dagen na dagtekening daarvan bij Leverancier schriftelijk bezwaar maakt.

3.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken en/of diensten.

3.6 Door Leverancier gehanteerde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal. In geval van overschrijding van een leveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn dermate onredelijk is dat van Opdrachtgever niet kan worden verwacht het desbetreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand te laten. In geen geval is Leverancier enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

3.7 Indien slechts een deel van de zaken niet binnen de overeengekomen levertijd kan worden uitgeleverd door Leverancier, dan is Leverancier gerechtigd het andere deel wel tijdig uit te leveren en voorts is Leverancier gerechtigd om een eventueel tekort in de afgeleverde hoeveelheid aan te vullen. Ook nadat de overeengekomen levertijd mocht zijn verstreken.

 

Artikel 4 Prijs

4.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

4.2 In afwijking van het vorige lid geldt dat prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst aan Opdrachtgever doorberekend mogen worden, behoudens in het geval de prijsverhogingen te wijten zouden zijn aan opzet of grove nalatigheid van Leverancier.

4.3 De door Leverancier genoemde prijzen zijn in euro’s (€) en exclusief omzetbelasting (BTW).

 

Artikel 5 Betaling

5.1 Betalingen (inclusief BTW) worden volledig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum door Opdrachtgever aan Leverancier voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, zal Opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, en 6:120 BW hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Bovendien is Opdrachtgever alsdan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden vastgesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 226,89 vermeerderd met BTW.

5.3 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek of sommatie van Leverancier zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdig voldoening aan dit verzoek is Leverancier bevoegd de levering op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen zonder daarbij enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn.

5.4 Leverancier is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren. Indien de Overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen en/of leveranties, staat het Leverancier vrij om vergoeding van de reeds voltooide onderdelen tussentijds te factureren.

5.5 Indien een aanbetalingsfactuur is verstuurd en deze niet tijdig wordt betaald, behoudt Leverancier zich het recht voor om de afleverdatum die op de Overeenkomst staat vermeld, met de overschrijdingstermijn te verlengen.

5.6 Indien betaling in een andere valuta dan euro (€) is overeengekomen, dan geschiedt de omrekening naar de wisselkoers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. Hiervoor staat het leverancier vrij om de kosten voor het inwisselen van de valuta te verhalen op Opdrachtgever.

5.7 Bij betaling in vreemde valuta ligt het koersrisico te allen tijde bij Opdrachtgever en kunnen eventuele koersverschillen op Opdrachtgever worden verhaald.

5.8 Afgezien van verrekening met de aan dezelfde rechtsverhouding verbonden gedane voorschotten, staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde bedragen te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.

5.9 Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, behoud Leverancier zich het recht voor om een eventuele gebruikelijke of overeengekomen kortingsregeling, per direct te beëindigen.

 

Artikel 6 Levering en uitvoering

6.1 De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door Leverancier worden bepaald.

6.2 Indien franco levering is overeengekomen en/of Leverancier het transport verzorgd, reizen de gekochte zaken voor rekening van Leverancier en voor risico van Opdrachtgever. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever. Leverancier kiest het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor binnen het vervoers- gebied ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de voor een behoorlijk vervoer vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

6.4 Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Opdrachtgever draagt zorg voor het lossen van het voertuig. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt, behoudens opzet of grove schuld zijdens Leverancier.

6.5 Indien Opdrachtgever de levering van de zaken niet volgens afspraak in ontvangst neemt op het afgesproken tijdstip en locatie, behoudt Leverancier zich het recht voor om de zaken mee retour te nemen en voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. Leverancier heeft op deze zaken, voor zover deze al in eigendom aan Opdrachtgever zijn overgedragen, een retentierecht totdat de Opdrachtgever alle kosten van opslag aan Leverancier heeft voldaan. Daarnaast is leverancier gemachtigd om voor iedere her-leverantie de door Leverancier te bepalen transportkosten te berekenen.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

7.2 Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 In het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7.6 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Opdrachtgever bevinden, behoudt Leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3.237 BW tot meerdere zekerheid van de betaling van de vorderingen die Leverancier dan uit welken hoofde dan ook nog tegen Opdrachtgever mocht hebben.

7.7 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbare eigendom van Leverancier te bewaren.

7.8 Opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen de diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven.

7.9 Alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, op eerste verzoek van Leverancier, door Opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever.

7.10 Bij verkoop op krediet is Opdrachtgever verplicht haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

 

Artikel 8 Conformiteit

8.1 Leverancier staat er voor in dat de zaken en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de zaken en/of diensten.

8.2 Opdrachtgever is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na aflevering. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

8.3 Eventuele reclamaties dienen schriftelijk binnen 8 werkdagen na levering te geschieden. Wanneer Opdrachtgever niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden en komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.4 Zaken kunnen in geval van reclamaties slechts door Opdrachtgever worden geretourneerd nadat hierover met Leverancier overeenstemming is bereikt. Zaken dienen onbeschadigd, onbeschreven en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door Leverancier kosten in rekening gebracht, gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief BTW, met een minimum van € 35,00. Indien een retour te nemen artikel door Leverancier aan de leverancier of fabrikant geretourneerd moet worden en deze berekent hiervoor retournamekosten, dan zullen deze aan Opdrachtgever doorberekend worden.

8.5 Reclamaties dienen te zijn voorzien van artikelnummer(s) en order- of factuurnummer en een aanduiding van en toelichting op de van toepassing zijnde retourreden.

8.6 Opdrachtgever heeft het recht de te leveren zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Onder de voor rekening van Opdrachtgever komende keuringskosten is begrepen de kosten welke Leverancier ter zake de keuring eventueel moet maken. Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de geleverde of te leveren zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is Opdrachtgever gehouden Leverancier hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en Leverancier in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen. Na acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van Opdrachtgever om zich jegens Leverancier op het resultaat van de keuring te beroepen.

8.7 Opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak op Leverancier kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen.

8.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan Leverancier verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst.

8.9 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde zaken.

8.10 Voor zover een klacht van Opdrachtgever terzake de geleverde zaken gegrond is, zal Leverancier, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak.

8.11 Leverancier zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever wegens non-conformiteit van de geleverde zaken, behoudens opzet of grove schuld aan zijde van Leverancier.

 

Artikel 9 Uitsluiting herroeping

9.1 Indien en voor zover de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen en de zaken tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Opdrachtgever (‘op maat’), kan Opdrachtgever in geen geval beroep doen op het bepaalde in artikel 7:46d lid 1 BW.

9.2 Indien Opdrachtgever een beroep kan doen op het bepaalde in artikel 7:46d lid 1 BW, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Opdrachtgever van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Leverancier retourneren, conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 10 Garanties

10.1 Leverancier geeft slechts garantie ten aanzien van door hem te leveren of geleverde zaken indien en voor zover zulks bij het sluiten van de Overeenkomst tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor de betreffende zaak geldende fabrieksgarantiebepalingen. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van de geleverde zaak, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft.

10.2 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, een ongeval, misbruik, een verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet door Opdrachtgever aan het geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen. De garantie geldt evenmin indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Leverancier niet is nagekomen.

10.3 Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van Leverancier dient Opdrachtgever binnen tien werkdagen na het constateren van gebreken aan het geleverde Leverancier daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren.

 

Artikel 11 Uitvoering

11.1 Partijen zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

11.2 Leverancier heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

11.3 Indien een rechtsverhouding (overeenkomst) bestaat uit meerdere onderdelen, kan Leverancier de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van een of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

11.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Leverancier zijn verstrekt ofwel onjuist zijn, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.5 Niet tegenstaande de hierboven bedoelde opschorting blijven de overeengekomen betalingstermijnen ongewijzigd van kracht.

 

Artikel 12 Verzuim en ontbinding

12.1 Leverancier is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer gehouden te zijn en onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten, de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:

(a) Opdrachtgever een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet, of niet tijdig, aan Leverancier voldoet;

(b) Leverancier goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van enige andere verplichting tegenover Leverancier tekort zal schieten;

(c) Opdrachtgever een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling indient of Opdrachtgever of een derde het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

(d) op zaken van Opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd of een daarop gelegd conservatoir beslag overgaat in een executoriaal beslag dat niet binnen 14 (veertien) dagen wordt opgeheven;

(e) Opdrachtgever wordt ontbonden of blijk geeft van zijn voornemen om zijn onderneming geheel of gedeeltelijk te beëindigen, Opdrachtgever een juridische fusie of splitsing, reorganisatie of andere handelingen aankondigt als gevolg waarvan Leverancier naar zijn redelijk oordeel in een nadeliger positie komt te verkeren.

Het voorgaande laat de overige rechten van Leverancier onverlet.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4 Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken anders dan door het betalen van een schadevergoeding.

13.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door onzorgvuldig en/of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het geleverde.

13.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn ondergeschikten.

13.7 Iedere aansprakelijkheid voor (directe) schade van Leverancier jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door haar ter zake afgesloten verzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 Vrijwaring

14.1 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de geleverde zaken schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

 

Artikel 15 Wijzigingen in Overeenkomst

15.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst danwel de voorwaarden van uitvoering.

15.2 Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Partijen op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

15.3 Indien een wijziging in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering tot gevolg heeft dat de zaken niet binnen de overeengekomen leveringstermijn kunnen worden geleverd, heeft Leverancier recht op termijnverlenging. In dat geval kan van Leverancier geen nakoming worden gevorderd.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendoms- en gebruiksrechten

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de door Leverancier aan Opdrachtgever geleverde en te leveren materialen, berusten bij Leverancier dan wel eventuele derden die deze materialen aan Leverancier ter beschikking hebben gesteld.

16.2 Opdrachtgever verkrijgt op het door Leverancier geleverde materiaal uitsluitend dat gebruik dat schriftelijk is overeengekomen. Voor zover het gebruik als in dit artikel bedoeld, niet schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht om het door Leverancier geleverde materiaal in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet-exclusieve basis te gebruiken voor enkel het medium en land waarin het werk als eerste openbaar is gemaakt voor de duur van maximaal twaalf maanden.

16.3 De expliciet overeengekomen dan wel de uit hoofde van het vorige artikel verleende gebruiksrechten, worden door Leverancier verleend onder de opschortende voorwaarden van gehele betaling van de verschuldigde vergoedingen door Opdrachtgever. Totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle op haar berustende verplichtingen, waaronder betaling van het gehele verschuldigde bedrag, is derhalve geen enkele vorm van gebruik, waaronder verveelvoudiging of openbaarmaking van het door Leverancier geleverde materiaal toegestaan.

16.4 Indien Leverancier toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door Leverancier.

16.5 Tenzij anders overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door Leverancier geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

16.6 Leverancier en derden blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om de aan Opdrachtgever geleverde materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

17.3 Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.4 Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18 Verjaring

18.1 Elke (rechts)vordering van Opdrachtgever jegens Leverancier dient binnen 12 maanden na ontstaan ervan voor de terzake bevoegde instantie te worden ingesteld, bij gebreke waarvan de vordering zal zijn verjaard en vervallen.

 

Artikel 19 Contract overname

19.1 Opdrachtgever mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst noch geheel noch ten dele aan een ander overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

 

Artikel 20 Geschillen, forum- en rechtskeuze.

20.1 Op overeenkomsten tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem.

 

Specifieke bepalingen met betrekking tot Kufa Online Calculatie (KOC)

Artikel 21 Gebruiksrecht online applicaties

21.1 Leverancier verstrekt gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst KOC aan Opdrachtgever een niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet overdraagbaar recht om via door Leverancier te verzorgen programmatuur gebruik te maken van de Kufa Online Calculatie (KOC) applicatie. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en de informatiedragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever wordt gebruikt. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

21.2 Opdrachtgever is verplicht de programmatuur en/of Kufa Online Calculatie (KOC) applicatie te gebruiken volgens de door Leverancier gegeven voorschriften of aanwijzingen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de programmatuur en de Kufa Online Calculatie (KOC) applicatie.

21.3 De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de overeengekomen verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen geldt de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing vanaf een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor- zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

21.4 Na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Diensten zal Gebruiker onverwijld alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.

21.5 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de programmatuur en/of de Kufa Online Calculatie (KOC) applicatie.

 

Artikel 22 Beveiliging en privacy

22.1 Leverancier staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorgdragen.

22.2 Leverancier zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden.

 

Artikel 23 Onderhoud en wijzigingen

23.1 Leverancier garandeert niet dat de programmatuur en/of de Kufa Online Calculatie (KOC) applicatie zonder onderbreking, fouten of gebreken zullen werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Opdrachtgever zal geen toegang tot de programmatuur en/of de Kufa Online Calculatie (KOC) applicatie verkrijgen op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de programmatuur en/of de Kufa Online Calculatie (KOC) applicatie worden uitgevoerd.

 

23.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de programmatuur en/of de Kufa Online Calculatie (KOC) applicatie aan te brengen. Leverancier zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is. Leverancier kan de programmatuur mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten.

23.3 Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

 

Artikel 24 Programmatuur van toeleverancier

24.1 Indien en voor zover Leverancier programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Leverancier schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van Leverancier van toepassing zijn.

24.2 In geval van afwijking van deze algemene voorwaarden als bedoeld in het vorige lid, aanvaardt Opdrachtgever de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen in dat geval voor Opdrachtgever ter inzage bij Leverancier en Leverancier zal deze aan Opdrachtgever op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 25 Overige bepalingen

25.1 Aan een order die door Opdrachtgever wordt verstrekt met behulp van de Kufa Online Calculatie (KOC), kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend, totdat deze schriftelijk door Leverancier in de vorm van een orderbevestiging is bevestigd.

25.2 Leverancier is gerechtigd om te allen tijde, zonder enige opgaaf van reden, een verstrekte licentie tot het gebruik van de programmatuur in te trekken, onafhankelijk van de vorm waarin de licentie is verstrekt. Daarbij kan Leverancier de toegang tot een beschikbaar gestelde programmatuur weigeren en het aangemaakte account opheffen.

25.3 Partijen dienen strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot de informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.